پرداخت برات به موجب نسخه قبول نشده

شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.

رجوع کنید به ماده ۲۶۰ قانون تجارت