در صورتی که هریک از اشخاص مذکور در ماده ۲ وجود نداشته باشد سهم او به حساب ذخیره مندرج در بند ۴ ماده ۲ آئین‌ نامه منظور خواهد شد.