تشریفات و طرفین قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

رجوع کنید به ماده ۴۷۹ قانون تجارت