نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸

تاریخ: ۱۸/۸/۹۲
نظریه شماره: ۱۵۶۷/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۱۹۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
منظور از اقل ­الامرین در تبصره­ ۲ ماده­ ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جدید چیست.؟
نظریه مشورتی:
منظور از اقل الامرین در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.