نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

۱۳/۷/۹۲
۱۳۵۵/۹۲/۷
۱۰۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق امکان­پذیر است یا نه.
نظریه مشورتی:
با توجّه به صدر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ومقررّات مشابه آن در ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدّد،‌ تکرارجرم،‌ آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب و عطف به ماسبق نمی شود.