دبیرکل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- دبیر کل میتواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید.
‌معاونان دبیر کل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.