دفعات و روزنامه محل نشر آگهی مفقود شدن

اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

رجوع کنید به ماده ۳۲۷ قانون تجارت