مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
‌انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

رجوع کنید به ماده ۱۰۹ قانون تجارت