نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

مورخ: ۲۵/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۴۰/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در جرائمی که طبق قانون سابق مجازات اسلامی بیت­المال موظف به پرداخت دیه درحق مصدوم ویا مجروح نبوده ولی طبق قانون جدید مجازات اسلامی(ازجمله مواد ۴۷۴،۴۷۱،۴۷۰ و ....) مسئول پرداخت می­باشد چنانچه جرم در زمان قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد ولی روند رسیدگی به پرونده تا زمان حال ادامه دارد آیا بایستی طبق قانون جدید دیه از بیت­المال پرداخت گردد یا اساسا طبق قانون قبلی عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی:
مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز است.