ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه ماموریت خود معمول دارد .

بعدی ❭