ماده ۱۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

بعدی ❭