تکلیف مدیر تصفیه در تنظیم صورت خلاصه وضعیت ورشکسته، علل ورشکستگی و نوع آن

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی‌ محل تسلیم می‌نماید.

رجوع کنید به ماده ۴۵۴ قانون تجارت