تاثیر بطلان قرارداد ارفاقی بر ضمانت ضامن یا ضامنان آن

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۹۳ قانون تجارت