نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

۴/۱۰/۹۲
۱۹۱۹/۹۲/۷
۱۴۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدام­یک از مراجع قضایی می­باشد.
نظریه مشورتی:
ازمدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند،‌ به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.