ماده ۹۵ مکرر ۲ قانون نظام صنفی کشور

رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

بعدی ❭