اجازه دلالی همزمان برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف

دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید.

رجوع کنید به ماده ۳۴۱ قانون تجارت