در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده 265 تا ماده 282 ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده 283 تا ماده 288 ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده 289 تا ماده 291 ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده 292 تا ماده 293 ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده 294 تا ماده 299 ]
بعدی ❭