مسئولیت مدیران شرکت تضامنی

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

رجوع کنید به ماده ۱۲۱ قانون تجارت