ترتیب مطالبه از ضامن

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

رجوع کنید به ماده ۴۰۷ قانون تجارت