اثر عدم تحقق افزایش سرمایه لازم‌ برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تادیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام‌تبدیل گردد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۳ قانون تجارت