لزوم تعیین ناظر در حکم ورشکستگی

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۴۲۷ قانون تجارت