ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رای می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

بعدی ❭