این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ - ۱۳۹۳) در صورت اجرائی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم‌ الاجراء می ‌باشد.