انتقال سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.

رجوع کنید به ماده ۱۴۸ قانون تجارت