ماده ۱۴۵ قانون مدنی

احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

بعدی ❭