ترتیب تنظیم روابط شرکاء در شرکت مختلط غیرسهامی

روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۱۴۲ قانون تجارت