اجازه افزایش سرمایه توسط اساسنامه به هیات مدیره در شرکت سهامی

اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۶۴ قانون تجارت