ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

بعدی ❭