مدیر تصفیه شرکت‌های سرمایه‌ای و تعاونی

در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۱۳ قانون تجارت