ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

بعدی ❭