ماده ۵۳ قانون نظام صنفی کشور

هیات‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیات)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ث - وزیر دادگستری
‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
‌تبصره ۱ - جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.
‌تبصره ۲ - وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات‌حضور خواهند یافت.
‌تبصره ۳ - هیات عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

بعدی ❭