نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

سوال:
احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی جایز است یا خیر.
نظریه شماره ۱۵۲۶/۹۲/۷ - ۱۳/۸/۹۲
چنانچه رای داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد آن بلامانع است.