آگاه نمودن مرسل‌الیه از وصول مال‌التجاره

متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

رجوع کنید به ماده ۳۸۹ قانون تجارت