ممنوعیت دلال از قبض وجه یا تادیه دین یا اجرای تعهدات مگر با اجازه مخصوص

دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۳۸ قانون تجارت