ماده ۲۸۹ قانون مدنی

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

بعدی ❭