بخش ج ) داده های اقتصادی از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی اقتصادی عبارتند از:
۱. حساب های بانکی
۲. اسناد بانکی حاوی مشخصات افراد
۳. اطلاعات سهام و سایر اوراق بهادار
۴. اطلاعات اقتصادی خانوار
۵. اطلاعات املاک
۶. اطلاعات خودرو
۷. اطلاعات صندوق های امانت
۸. اسرار تجاری
۹. اطلاعات حقوق مالی اشخاص
۱۰. اطلاعات نقل و انتقالات پولی
۱۱. اطلاعات خرید و فروش
۱۲. اطلاعات مالیاتی
۱۳. کدهای اقتصادی
۱۴. مشخصات بیمه های تجاری
۱۵. اطلاعات و شماره های کارتهای بانکی
۱۶. اطلاعات قراردادهایی که بین طرفین خصوصی منعقد شده است
اطلاعات و داده های اقتصادی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شود:
۱. اطلاعات عضویت در هیأت مدیره بنگاههای اقتصادی
۲. اطلاعات کلیه پرداخت های اشخاص به موسسات عمومی
۳. مجوزهای کسب و کار صادره از موسسات عمومی یا خصوصی (با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی)