ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب مطابق مفاد این قانون به شرح زیر است:
۱ـ بررسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب، ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس، شرایط اعضای شورای مرکزی ، دبیرکل، بازرسان و مسوولان شعب استانی
۲ـ احراز شرایط موضوع مواد(۶) و (۸) و صدور پروانه فعالیت نهائی حزب
۳ـ رسیدگی و تایید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آنها و اتخاذ تصمیم براساس این قانون
۴ـ نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده(۱۸) این قانون
۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها
۷ـ بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب
۸ ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
۹ـ رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چهار‌چوب این قانون
۱۰ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال طبق ماده (۱۹) این قانون

بعدی ❭