ماده ۲۶ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است:
۱- نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
۲- متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
۳- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
۴- ماموران انتظامی یا کدخدا.
تبصره - متصدیان گورستان یا دفن مکلّف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

بعدی ❭