شرکت سهامی و حق مراجعه سهامداران به صورت‌های مالی و کاری دوران تصفیه

صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

رجوع کنید به ماده ۲۲۰ قانون تجارت