تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود

شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

رجوع کنید به ماده ۱۱۰ قانون تجارت