لزوم آگهی ابطال نمودن سند در وجه حامل مفقود

ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

رجوع کنید به ماده ۳۳۰ قانون تجارت