در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور- مصوب ۱۳۹۲-
ب- شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون
پ- دبیرخانه: دبیرخانه شورا
ت- سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور