ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مستمریهای موضوع این آیین‌نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تایید وزیر دادگستری اصلاح می‌شود.
تبصره - مستمریهای استحقاقی موضوع مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۱۲) این آیین‌نامه که تا پایان سال ۱۳۸۰ قابل پرداخت بوده است از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می‌یابد. چنانچه میزان مستمری که به این ترتیب محاسبه می‌شود از حداقل مقرر در ماده (۱۸) این آیین‌ نامه کمتر باشد حداقل یاد شده قابل پرداخت خواهد بود.

بعدی ❭