اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آنها (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)
۲. مشخصات مرجع و مقام صادرکننده مجوز
۳. مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آنها
۴. اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)
۵. ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها
۶. موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز
۷. میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن
۸. مجموع هزینه دریافت شده از متقاضی مجاز