کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آنها لازم است)
۲. شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز نبود آنها لازم است)
۳. شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز
۴. کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها
۵. شرایط و مراجع تهیه اسناد و مدارک مثبته المثنی (در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)
۶. شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز
۷. شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران (به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و...)
۸. استعلامات مورد نیاز
۹. استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط
۱۰. نمونه ای از مجوزهای صادر شده