مدیریت شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.

رجوع کنید به ماده ۱۲۰ قانون تجارت