ماده ۷۷۸ قانون مدنی

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

بعدی ❭