در خیارات و احکام راجعه به آن

سوم - در خیار شرط [ ماده 399 تا ماده 401 ]
چهارم - در خیار تأخیر ثمن [ ماده 402 تا ماده 409 ]
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف [ ماده 410 تا ماده 415 ]
ششم - در خیار غبن [ ماده 416 تا ماده 421 ]
هفتم - در خیار عیب [ ماده 422 تا ماده 437 ]
هشتم - در خیار تدلیس [ ماده 438 تا ماده 440 ]
نهم - در خیار تبعض صفقه [ ماده 441 تا ماده 443 ]
بعدی ❭