ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

مسئولین موسساتی که طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مکلفند حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمایند.

بعدی ❭