ضمانت اجرای عدم ثبت و آگهی انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

رجوع کنید به ماده ۲۱۰ قانون تجارت